FINQUES Lorda SL

PROPIETAT HORITZONTAL

· Convocatòria, actes

· Estat de despeses i ingressos anuals, pressupost de despeses previsibles

· Cobrament de les quotes de provisió de fons

· Pagament de factures signades prèviament pel president

· Reclamació de quotes pendents de pagament

· Execució d'acords

· Manteniment de l'edifici

· Custòdia de documentació de la comunitat

· Confecció, tràmit i presentació d'impostos (IRPF, IVA)

· Tramitació de llibres d'actes, NIF, subvencions i ajudes públiques

· Redacció de reglaments i estatuts

· Llibre de l'edifici